Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

Elérhető témakiírások


Eddig beadott és megvédett dolgozatok

2018-2016     2015-2011    2010-2006    2005-2001    2000 előtti


 

Általános információk


A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. fejezet

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Műszaki Anyagtudományi Karra vonatkozó melléklete alapján

Ad. 64.§ (1)-(8) bekezdések – KSz. 20.


(1) A Műszaki Anyagtudományi Karon az anyagmérnöki alapképzésben résztvevő hallgatóknak Szakdolgozatot, az anyagmérnök és kohómérnök mesterképzésben résztvevő hallgatóknak Diplomamunkát kell készíteni.
 
(2) A Diplomamunka tárgyának kapcsolódnia kell a szakirányos és/vagy kiegészítő szakirányos tantervhez kötődő gyakorlati feladathoz.
 
(3) Amennyiben egy képzési formában a szakirányok súlya azonos, (például a szakirányos BSc. képzés esetén) a Szakdolgozat kiírásokban csak egy szakirányhoz kapcsolódó feladatot kell meghatározni.
 
(4) A Szakdolgozat készítésének célja a tananyag szakmai elmélyítése, a hallgató által választott szakirány egy területének mélyebb megértése, elsajátítása. A Diplomamunkával szemben támasztott további alapkövetelmény, hogy a dolgozat tartalmazzon a hallgató által önállóan elvégzett mérést, kutatást, amelynek eredményeit a hallgató dolgozatában köteles feldolgozni és abból önállóan következtetést levonni.
 
(5) A kar hallgatói számára diplomamunka vagy szakdolgozat feladatot a szakirány vezetők jóváhagyása mellett a Műszaki Anyagtudományi Kar Intézetei (bármelyike) valamint a ME Gépészmérnöki Karának Mechanikai Technológiai Tanszéke és Vegyipari Gépek Tanszéke hirdethet meg. A diplomamunka vagy szakdolgozat feladatot a tanszékek a diplomatervezést megelőző félév regisztrációs hetében készítik el teljes szövegezésben. Egy tanszék tetszőleges számú diplomamunka feladatot hirdethet meg, de minimálisan annyi kihirdetése szükséges, amennyi hallgatója az adott tanszékhez kapcsolódó szakiránynak van. A meghirdetést az intézeti hirdetőtáblákon írásban is ki kell függeszteni.
 
(6) A hallgató részt vehet a diplomaterv vagy szakdolgozat ipari partnerének kiválasztásában, így segítheti későbbi munkavállalását.
 
(7) A meghirdetett szakdolgozati vagy diplomamunka feladatok közül a hallgató választ a képzésének és szakirányú képzettségének megfelelően. A hallgatónak 4 hét áll rendelkezésre a választásra. Amennyiben a rendelkezésére álló időn belül ezt nem teszi meg, akkor a következő diplomatervező féléve passzív félévvé válik.
 
(8) A diplomamunka feladatok személyre történő kiírásának előfeltétele az, hogy a hallgató a dolgozatírást megelőző félévben a tanszékvezetőtől/intézetigazgatótól kérje ezt. A Szakdolgozat/Diplomamunka felvételének további feltétele, hogy a hallgató teljesítse a tantárgyi követelményrendszert, továbbá az adott félév elején rendelkezzen BSc. képzés esetén összesen legalább 135 kreditponttal, MSc képzés esetén legalább 60 kreditponttal.
 
(9) A diplomamunka/szakdolgozat témáknak a hallgatókhoz rendelését hallgatói kérelmek alapján a tanszékvezetők/intézetigazgatók végzik. A tanszékektől beérkező információk alapján a tanulmányi referens a kiírásokat összesíti, és előterjesztést tesz a Kari Tanács számára. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a hallgató nevét, a diplomaterv témáját, az iparvállalat megnevezését (ha van), a konzulensek nevét (tanszéki/intézeti konzulens, ipari konzulens). A Kari Tanácsülés a névre szóló diplomamunka és szakdolgozat feladatokat a dolgozatírást megelőző szemeszter 4-10. hetében megtartott Kari Tanácsülésén tárgyalja. A Kari Tanács a személyre szóló feladatokat elfogadja, vagy módosítja, majd a hallgatóság számára a kiadást engedélyezi.
 
(10) A képzés utolsó diplomamunka vagy szakdolgozatíró félévére történő beiratkozás feltétele az előző félév lezárásán túl a szükséges kreditpontok megléte valamint az, hogy a hallgató rendelkezzen érvényes Szakdolgozat/Diplomamunka kiírással. A kiírt diplomamunka vagy szakdolgozat feladatot az Intézetigazgató adja ki és gondoskodik az abban szereplő feladatok végrehajthatóságáról. A diplomamunka vagy szakdolgozat feladatot nyomtatott formában kell a hallgató számára átadni, legkésőbb a dolgozatkészítést megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó hetében. A diplomamunka átadás-átvételéről a diplomaterv feladatot kiíró tanszékvezetők/intézetigazgatók gondoskodnak. A hallgató a diplomaterv feladat átvételét elismervényen aláírásával igazolja.
A formai követelmény szerint a diplomamunka vagy szakdolgozat „Feladatkiírásnak” az alábbi tagolásúnak kell lennie:
  • a diplomaterv címe, a hallgató neve
  • a diplomatervben megoldandó feladatok felsorolása
  • az iparvállalat megnevezése (ha van)
  • az ipari konzulens neve (ha van)
  • amennyiben a hallgató kiegészítő szakirányt is hallgatott, a kiegészítő szakirányos feladatrész megnevezése
  • tanszékvezető aláírása, dátum és tanszéki pecsét

(11) A diplomamunka illetve szakdolgozatok leadási határideje a mintatantervek alapján kerül megállapításra. A képzési tanterveknek megfelelően a dolgozatok leadásának pontos időpontja a tanév elején a Miskolci Egyetem honlapján feltüntetett tanulmányi időbeosztásban kerül rögzítésre (az őszi félévben a 48., tavaszi félévben a 18. naptári hét első munkanapja).

(12) Szakdolgozatát/Diplomamunkáját csak az a hallgató adhatja le, akinek legfeljebb 3 tantárgyból van tantárgyi elmaradása.

(13) Nem megfelelő minőségű dolgozat esetén a tanszékvezető a konzulensekkel egyetértésben megtagadhatja a bírálatra bocsátást.

(14) Amennyiben a hallgató nem teljesíti az előírt kreditpontokat (Bsc képzés esetén minimum 195 kreditpontot, Msc képzés esetén minimum 110 kreditpont), úgy szakdolgozata/diplomamunkája védésre nem bocsájtható. A benyújtott diplomamunkák vagy szakdolgozatnak olyan kivitelűnek kell lennie, hogy az alkalmazkodjon a kari hagyományokhoz, oldalai ne legyenek cserélhetőek. A dolgozat elején befűzésre kell, hogy kerüljön a feladat kiírási lapja vagy a megfogalmazott feladatokat is tartalmazó dolgozat kivonata (Absztrakt). A dolgozatot a hallgatónak aláírásával kell hitelesítenie. A beadáshoz szükséges egymással teljesen megegyező példányszám minimálisan 2 db.

(15) A Szakdolgozat/Diplomamunka leadásával egy időben, ha azt titoktartási kötelezettség nem korlátozza, a konzulenssel egyeztetve az írásmű végső formáját elektronikus (PDF) formátumban CD-n vagy DVD-n is mellékelni kell,.

(16) A CD vagy DVD melléklet mellett a hallgatónak további aláírt nyomtatványokat kell csatolnia a Dolgozathoz (lsd. 1. sz Melléklet), mellyel igazolja, hogy a leadott munka a sajátja, ill., amely alapján engedélyezi, hogy az egyetem Könyvtára a leadott elektronikus anyagot archiválhassa és publikálhassa.

(17) Abban az esetben ha a dolgozat témája a témát adó vállaltra nézve bizalmas információt tartalmaz, a Vállalat kérheti a „Bizalmas kezelési szerződés” megkötését, melyet a vállalat képviselője, a diplomadolgozatot/szakdolgozatot gondozó intézet intézetigazgatója és a hallgató ír alá. Ebben az esetben az aláírt szerződés eredeti példányát is be kell kötni a dolgozat első oldalaként. Az titkosított dolgozatokat az Intézetben elzárt helyen kell tartani, és azt sem nyomtatott, sem digitalizált formában nem lehet átadni a Könyvtárnak, sem „harmadik fél” részére. Erről a Hallgatónak is nyilatkoznia kell a Dolgozat mellékleteként csatolt „A szerzői jogok részleges átadásáról szóló nyilatkozatban” megfogalmazott megfelelő szövegrész aláírásával.

(18) Ha a dolgozat nem tartalmaz bizalmas információkat, a Hallgató a Dolgozat mellékleteként csatolt „A szerzői jogok részleges átadásáról szóló nyilatkozat” erre vonatkozó szövegrészének aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szakdolgozat/Diplomadolgozat az Egyetemi Könyvtár részére átadható, annak tartalma nyillvános tárhelyekre feltölthető. Ebben az esetben a Hallgató köteles a Dolgozat tartalmát az Egyetemi Könyvtár által megadott tárhelyre is feltölteni.

(19) A intézetigazgatók/tanszékvezetők, szakirányvezetők, konzulensek és a tanszékvezetők által erre bevont tanszéki szakemberek a benyújtott diplomamunkákat vagy szakdolgozatokat értékelik és minimálisan egy külső szakértővel bíráltatják. A bírálatokat úgy kell bekérni a külső bírálóktól, hogy legyen minimum egy hét időtartam a dolgozat elolvasására és a bírálat elkészítésére. A bíráló munkájának könnyítése céljából a II. számú mellékletként csatolt bírálati szempontokat tartalmazó bíralati lapot kitöltve is elkészíthető a bírálat.

(20) Az írásos bírálatot a hallgatóval (jelölttel) minimálisan három nappal a diplomavédés előtt meg kell ismertetni azért, hogy a hallgató a dolgozat védésére felkészülhessen. A hallgató dolgozatát a záróvizsga bizottság előtt védi meg. Sikertelen védés esetén a hallgató záróvizsgára nem bocsátható.

(21) A sikeresen megvédett diplomaterv kreditértéke MSC képzésben 20 kreditpont, BSc képzésben a szakdolgozat kreditértéke 15 kreditpont.

(22) Sikertelen szakdolgozat vagy diplomamunka készítés esetén a hallgatónak új feladatot lehet választani a következő tanévi meghirdetett feladatok közül.