Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
OktatásZáróvizsga

A Záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók

A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. fejezet

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Műszaki Anyagtudományi Karra vonatkozó melléklete alapján

 

Ad. 65.§ (1)-(12) bekezdései – KSz. 21.

(1) A Műszaki Anyagtudományi Karon a záróvizsga időszak minden év december vagy január és/vagy június hónapja. A pót-záróvizsga időszakot a kar dékánja írhat ki.

(2) Az a hallgató, aki nem rendelkezik egy idegen nyelvből legalább középfokú  nyelvvizsgával, az egyéb követelmények megléte esetén záróvizsgát ugyan tehet, de diplomát egyetlen szakon sem kaphat.

 

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSÉHEZ
I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az anyagmérnöki alapképzésben résztvevő hallgatóknak szakdolgozatot/diplomamunkát kell készíteni. A szakdolgozat célja a tananyag szakmai elmélyítése, a hallgató által választott szakirány egy területének mélyebb megértése, elsajátítása. A Diplomamunkával szemben támasztott további alapkövetelmény, hogy a dolgozat tartalmazzon a hallgató által önállóan elvégzett mérést, kutatást, amelynek eredményeit a hallgató dolgozatában köteles feldolgozni és abból önállóan következtetést levonni.

1.1. A szakdolgozat/diplomamunka témáját a tanszékek határozzák meg, amelyből a hallgató választhat. A hallgató önálló kezdeményezésű témáját kérelmezés és egyeztetés után a tanszék hagyja jóvá.

1.2. A tanszékek a szakdolgozat/diplomamunka témákat nyilvánosságra hozzák (kivéve, ha a téma nem titoktartásra kötelezett).

1.3. A hallgatók a kiválasztott témát a tanszéken bejegyeztetik.

1.4. A tanszék a szakdolgozat/diplomamunka készítéséhez konzulenst/konzulenseket jelöl ki.

1.5. A hallgatók által a tanszékeken kiválasztott szakdolgozati témákat a Műszaki Anyagtudományi Kar Kari Tanácsa hagyja jóvá.

1.6. A hallgató a konzulens véleményének folyamatos kikérésével megírja a kéziratot. A szakdolgozatírás félévében kötelező minimum 6 konzultációs alkalmon való részvételről a konzulens igazolást állít ki.  

1.7 A hallgató az előírt formában a kijelölt határidőre (a Miskolci Egyetem Szenátusa által meghatározott féléves ütemterv szerint) 2 példányban a tanszéken adja le szakdolgozatát. A szakdolgozat/diplomamunka leadásának feltétele a kitöltött és a konzulenssel aláíratott Intézeti igazoló lap.

1.8. A szakdolgozat/diplomamunka leadásakor CD/DVD-n az írásmű végső formáját (a konzulenssel egyeztetve) elektronikus (PDF) formátumban, az egyetemi könyvtár részére mellékelni kell (kivétel a titoktartási megállaodással rendelkező dolgozatot). A CD melléklet mellett a hallgatónak le kell adni kettő nyomtatványt, Az egyikben aláírásával igazolja, hogy a leadott munka a sajátja, a másikban az egyetem könyvtárának engedélyezi, hogy a leadott elektronikus anyagot archiválja és publikálja (vagy titoktartás esetén a dolgozat nem adható át a Könyvtárnak)

 

II. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK


2.1 A hallgatónak – a konzulens irányításával – önállóan kell elkészítenie a szakdolgozatot.


2.2 A szakdolgozatból tűnjön ki a hallgató előkészítő, feldolgozó munkája, szintetizáló képessége. A hallgató a szakdolgozatban mutassa be azon képességét, hogy a tanulmányai során, valamint a tématerület szakirodalmának egyéni feldolgozása után megszerzett alapokra, a gyakorlatban is tud építkezni.

2.3. A Diplomamunkával szemben támasztott további követelmény, hogy a hallgató

ismerje és dolgozza fel a kutatási témájához kapcsolódó nemzetközi  szakirodalmat, tűnjön ki a dolgozatból hogy a hallgató képes egyéni kutatások/mérések elvégzésére, következtetések levonására, ami alapján a szakterületen hasznosítható javaslatot is meg kell fogalmaznia.

2.4. A Szakdolgozat/Diplomamunkajavasolt részei:

 • Címlap
 • Bizalmas kezelési szerződés (ha szükséges)
 • Hallgatói igazolás saját munkáról
 • Szerzői jogok részleges átadásáról szóló igazolás
 • Köszönetnyilvánítás
 • Feladatkiírás (Az intézetigazgató dönt arról, hogy szükséges-e befűzni a Feladatkiírást a Dolgozatba)
 • Tartalomjegyzék
 • Absztrakt (legalább fél oldalas, maximum 1 oldalas összefoglaló a dolgozatról)
 • Bevezetés
 • Irodalmi áttekintés
 • Érdemi rész/Kísérleti rész
 • Eredmények, következtetések
 • Összefoglalás
 • Irodalomjegyzék
 • Mellékletek

2.5. A Szakdolgozat terjedelme minimum 40 oldal, maximum 50 oldal (nem számolva a mellékleteket). A Diplomamunka terjedelme minimum 50 oldal, maximum 60 oldal (nem számolva a mellékleteket).

2.6. A Szakdolgozat/Diplomamunka igényes stílusban, a magyar nyelv és a szaknyelv szabályainak betartásával legyen megfogalmazva.